ข่าวจริง ข่าวลวง มีมากมาย วิเคราะห์อย่างไรไม่ให้ตกเป็นเหยื่อข่าวจริง ข่าวลวง มีมากมาย วิเคราะห์อย่างไรไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ

ในโลกยุคไร้พรมแดนหมายถึงโลกที่มีการสื่อสารที่รวดเร็วฉับไว ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่กำลังก้าวเข้าสู่ยุคความเจริญแบบก้าวกระโดด เด็กที่เกิดมาพร้อมกับยุคข่าวสารเช่นนี้การรับรู้ข้อมูลจะได้รับในปริมาณมหาศาล แต่ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับนั้นแน่นอนว่ามีทั้งข้อมูลที่เป็นจริงและเป็นเท็จ บทบาทหน้าที่ของครูและผู้ปกครองก็คือการฝึกให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับนั้นว่าแบบใดที่จะเชื่อมั่นว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง


แนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องคือ

1. เลือกแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ แม้ว่าจะเป็นเรื่องเดียวกัน แต่ข้อมูลที่ได้รับไม่ได้เหมือนกัน การเลือกแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือให้เลือกจากเว็บไซต์ที่มีแหล่งอ้างอิง หรือมีการวิเคราะห์ที่มาที่ไปของข้อมูล ควรเป็นข้อมูลที่มาจากข้อเท็จจริง ไม่ใช่เว็บไซต์ที่เป็นความคิดเห็น เพราะข้อมูลที่เป็นความคิดเห็นจะโน้มน้าวให้เชื่อตามผู้แสดงความเห็น ผู้รับสารก็จะเลือกเชื่อตามที่ตรงกับความเห็นตัวเอง ท้ายที่สุดข้อมูลที่ได้จะไม่มีความถูกต้องน่าเชื่อถือ

2. เปรียบเทียบข้อมูลจากหลายแหล่งข้อมูล การหาข้อมูลไม่ควรเลือกรับข้อมูลจากเพียงแหล่งเดียว ควรมีการเปรียบเทียบข้อมูลจากหลายแหล่งแล้วพิจารณาว่ามีข้อเท็จจริงใดที่ตรงกัน ข้อใดเป็นความคิดเห็นให้พิจารณาว่าวิเคราะห์จากบุคคลหรือวิเคราะห์จากหลักการที่ถูกต้อง

3. แลกเปลี่ยนความคิดกับผู้อื่น เมื่อมีการคัดสรรข้อมูลที่ถูกต้องแล้ว การแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้อื่นที่ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลมาแล้วเช่นกัน จะช่วยย้ำให้มั่นใจว่าข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์มานั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแล้วหรือยัง


ตรงจุดนี้จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจ หากหน่วยงานที่มีการใช้กระดาษกันเป็นจำนวนมาก อย่างโรงเรียนและสถานศึกษาสามารถเปลี่ยนระบบธุรกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียนมาใช้เทคโนโลยีดิจิตอลมากขึ้น ก็จะช่วยลดการใช้กระดาษลงไปได้ ซึ่งนั่นจะส่งผลดีต่อทางโรงเรียนเองในแง่ของการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการซื้อกระดาษ ทำให้โรงเรียนมีงบประมาณเหลือพอในการนำไปใช้จ่ายพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ของโรงเรียนได้มากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันยังช่วยให้โรงเรียนสามารถเป็นต้นแบบขององค์กรสีเขียว ที่ช่วยลดการตัดไม้ทำลายป่า ลดการเบียดเบียนธรรมชาติ เป็นการลดโลกร้อนและสร้างความยั่งยืนให้กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปอีกทางหนึ่งด้วยการรับข่าวสารที่ทันท่วงทีจะช่วยให้รู้ประเด็นสำคัญ ๆ ทันต่อเหตุการณ์ ไม่ว่าจะเป็นข่าวสำคัญของโลก ของประเทศ หรือแม้แต่ในโรงเรียนเอง ผู้ปกครองก็ต้องทันต่อการเปลี่ยนแปลง ข่าวสารต่าง ๆ ที่มีการแจ้งจากทางโรงเรียน แน่นอนว่าได้รับการคัดกรองมาแล้วว่าสำคัญต่อเด็ก และผู้ปกครองจริง ๆ หากพลาดข่าวสารที่แจ้งก็อาจทำให้เสียประโยชน์ไป สำหรับโรงเรียนที่ให้ความสำคัญกับเรื่องการสื่อสารย่อมต้องพยายามเชื่อมโยงเทคโนโลยีเข้ากับระบบการสื่อสารของโรงเรียน ยิ่งปัจจุบันมีระบบการแจ้งเตือนข่าวสารแบบ Real time ด้วยก็ยิ่งสะดวกมากยิ่งขึ้น ระบบการแจ้งเตือนข่าวสารจะนำข่าวสารต่าง ๆ จากทางโรงเรียนส่งต่อไปยังผู้ปกครองอย่างทันท่วงที ในทุก ๆ เรื่องที่สำคัญ และผู้ปกครองมีความจำเป็นต้องทราบ โดยส่งข้อความเข้าอุปกรณ์สื่อสารของผู้ปกครองแบบไม่จำกัดจำนวนข้อความ ดังนั้นนี่เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกหนึ่งที่ผู้ปกครองสามารถใช้เป็นสิ่งที่ช่วยตัดสินใจในการเลือกโรงเรียนที่เหมาะสมให้กับลูก ๆ ได้อีกทางหนึ่งเช่นกัน โรงเรียนที่ให้ความสำคัญกับเรื่องการสื่อสารก็ทำให้ผู้ปกครองมั่นใจได้ว่าจะสามารถฝึกให้ลูก ๆ นั้นมีศักยภาพด้านการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพได้แน่นอน