5 ความทันสมัยในโรงเรียนที่แตกต่างจากสมัยก่อน5 ความทันสมัยในโรงเรียนที่แตกต่างจากสมัยก่อน

ความล้ำหน้าของวิทยาการเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับแทบทุกส่วนของการดำเนินชีวิตแล้ว การปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นเรื่องที่หลายฝ่ายต้องให้ความสำคัญจริง ๆ หากหน่วยงานหรือองค์กรใดไม่ตื่นตัวอาจทำให้หน่วยงานหรือองค์กรนั้นดำเนินต่อไปในอนาคตไม่ได้ก็เป็นได้ องค์กรที่ต้องรีบวางแผนรับมือกับการเปลี่ยนแปลงองค์กรหนึ่งคงไม่พ้นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไม่ว่าจะเป็นระดับใด ก็ล้วนสำคัญทั้งสิ้นเพราะเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญกับเยาวชนรุ่นใหม่ที่จะกลายไปเป็นทรัพยากรบุคคลของประเทศต่อไป ทีนี้ลองมาดูกันสิว่าโรงเรียนยุคเก่ากับโรงเรียนในปัจจุบันมีความทันสมัยใดบ้างที่ต่างไปจากเดิม


แนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องคือ

1. ระบบการสื่อสาร : การสื่อสารเป็นระบบที่มีการนำเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้ได้รวดเร็วที่สุด แต่เดิมการสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองมี 2 แนวทางคือการใช้โทรศัพท์ และการแจกเอกสาร สำหรับข่าวสารที่มีรายละเอียดสำคัญ ๆ มักจะใช้การออกเอกสารเพื่อความชัดเจนและใช้เป็นหลักฐานด้วย แต่ด้วยความก้าวหน้าของการสื่อสารปัจจุบันมีระบบการเชื่อมโยงระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองที่สะดวกมากขึ้น ข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะมีปริมาณมากหรือสำคัญเพียงใดก็สามารถส่งต่อถึงกันในเวลาอันรวดเร็ว

2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน : ความทันสมัยที่เห็นได้ชัดเจนก็คือรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนที่มีการนำเอาสื่อการสอนมัลติมีเดียมาใช้ การนำเสนอตัวอย่างต่าง ๆ ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ ที่สามารถนำมาเชื่อมโยงกันได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น สะดวกขึ้น ทำให้นักเรียนสนุกกับการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น

3. ระบบการเงิน : เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ความทันสมัยเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว จากเดิมการชำระเงินส่วนมากเป็นการชำระเงินสด แต่เมื่อความก้าวหน้าของระบบสื่อสารเพิ่มขึ้นช่องทางการชำระเงินหลากหลายขึ้นด้วยการชำระผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการชำระค่าเล่าเรียนหรือค่ากิจกรรมต่าง ๆ รวมไปถึงการซื้ออาหาร เครื่องดื่มและสินค้าในโรงเรียนอีกด้วย

4. ระบบงานกิจการนักเรียน : ระบบนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเช็คชื่อมาเรียน การบันทึกและรายงานความประพฤติของนักเรียน รวมไปถึงการลากิจ ลาป่วยของนักเรียน ที่สามารถดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทันที นอกจากจะช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็วแล้ว ยังเป็นช่องทางให้ผู้ปกครองได้ติดตามพฤติกรรมของนักเรียนได้อีกด้วย

5. ระบบงานวิชาการ : เป็นระบบที่หลายโรงเรียนอยากนำเข้ามาใช้ เพราะหากนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้อำนวยความสะดวกให้กับครูได้มากเท่าใดก็ยิ่งทำให้ครูได้มีเวลาในการจัดการเรียนรู้ได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกกระดาษคำตอบ การตรวจข้อสอบ การตัดเกรด การออกใบปพ. ภาระงานที่ครูต้องทำนอกเหนือจากการจัดการเรียนรู้ได้ถูกลดทอนไปอย่างนี้แล้ว เชื่อมั่นได้เลยว่าความทันสมัยที่นำมาใช้นี้จะช่วยคืนครูสู่ห้องเรียนได้อย่างแน่นอน