WHY PAYMENT WITH BIOMETRIC ?

Blog Single

ทำไมจึงเทคโนโลยีไบโอเมตริกซ์? ก่อนอื่นขอพูดถึงไบโอเมตริกซ์ก่อนว่าคืออะไรไบโอเมตริกซ์เป็นการผสมผสานเทคโนโลยีทางด้านชีวภาพโดยการตรวจวัดคุณลักษณะทางกายภาพ (Physical Characteristics) ที่ใช้ลักษณะเฉพาะ ของแต่ละคน มาใช้ในการระบุตัวบุคคล กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ เป็นเทคโนโลยีสำหรับยืนยันตัวตนที่มีความปลอดภัยสูงที่สุด

BIOMETRIC คือ การยกระดับความปลอดภัยเป็นขั้นสูง เมื่อการเข้าสู่ระบบแบบเดิมไม่ตอบโจทย์การยืนยันตัวบุคคลได้แท้จริง จึงได้กำเนิดระบบยืนยันตัวบุคคลแบบใหม่ขึ้นมาเรียกว่า Biometric ซึ่งเป็นระบบสามารถพิสูจน์ทางกายภาพของบุคคลได้จริงและมีความปลอดภัยสูง เช่น ลายนิ้วมือ รูม่านตา ผิวหนัง จังหวะการเต้นของชีพจรหัวใจ แล้วแปลงค่าเหล่านี้ไปเป็นค่าดิจิตอล เพื่อส่งไปบันทึกในระบบเพื่อใช้ในการยืนยันตัวบุคคลต่อไป

ทำไมระบบ “จับจ่าย for school” เลือกใช้ Biometric? ทำไม ID Card (Identification card เช่น บัตรประจำตัวประชาชน) หรือ RFID card (Radio-frequency identification card เช่น คีย์การ์ดเพื่อใช้ผ่านประตู) จึงไม่ใช่เป้าหมายอีกต่อไป ? หากจะเขียนให้เห็นภาพได้ง่ายๆ นั้น ลองจินตนาการถึงการลงชื่อเข้าเรียนในมหาลัย ที่คณะหนึ่งมีนักเรียนร้อยกว่าคน ซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่อาจารย์จะขานชื่อให้นักเรียนยกมือทีละคนได้โดยไม่กินเวลาสอนไปกว่าครึ่ง ซึ่งการแก้ปัญหาของมหาวิทยาลัยที่ไม่มีระบบการเช็คชื่อ คือการส่งกระดาษให้นักเรียนเซ็นต์ชื่อ ซึ่งแน่นอนว่า นักเรียนจะโดดเรียนและให้เพื่อนทำแทน รวมถึงการใช้บัตร RFID เอง ก็มีจุดอ่อนในข้อนี้เช่นกัน ปัญหาทุกอย่างข้างต้นแก้ได้ด้วย Biometric อย่างไร? นักเรียนไม่สามารถลงชื่อเข้าเรียนแทนกันได้อีกต่อไป นักเรียนต้องใช้ลายนิ้วมือลงชื่อเข้าเรียน แน่นอนว่าไม่มีใครสามารถฝากนิ้วให้เพื่อนเช็คชื่อแทนได้แน่นอน และเทคโนโลยีได้พัฒนาไปจนถึงขั้นที่โมเดลนิ้วปลอมหรือใช้กาวลอกลายนิ้วมือไม่สามารถใช้สแกนได้อีกต่อไป เท่านี้ปัญหาการเช็คชื่อเข้าเรียนก็หมดไป นี่เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ Biometric เป็นอนาคต ไม่ใช่ ID card หรือ RFID card ซึ่งปลอมแปลงได้ง่าย

การต่อยอดของระบบ “จับจ่าย for School” ด้วย Biometric ไม่มีใช้เพื่อยืนยันตัวบุคคลภายในโรงเรียนเพียงอย่างเดียว ระบบ “จับจ่าย for school” เริ่มนำระบบ Biometric ไปต่อยอดโดยชำระค่าสินค้าภายในโรงเรียนผ่านลายนิ้วมือ ซึ่งจ่ายได้รวดเร็ว ลดเวลาการทอนเงินสด และที่สำคัญที่สุดคือ ปลอดภัย โดยสถิตการชำระค่าสินค้าถูกบันทึกรายการลงในแอปพลิเคชัน โดยไม่ต้องจดบันทึกรายรับ-รายจ่าย ระบบ “จับจ่าย for school” เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาไปสู่การเป็น Cashless Society (สังคมไร้เงินสด) ได้โดยไม่ยากอีกต่อไป