Research says Great Attendance system helps student study well and better

Blog Single

งานวิจัยของสถาบัน Louisiana Polytechnic ในวารสาร Journal of Applied Behavior Analysis เผยว่า การแจ้งเตือนรายงานการ-เข้าออกโรงเรียนและห้องเรียนไปยังผู้ปกครองทุกๆ วัน ลูกๆ จะได้รับคำชื่นชมจากผู้ปกครอง พร้อมกับของรางวัลถ้าคะแนนของพวกเขาถึงคะแนนที่สัญญากับผู้ปกครองไว้ เมื่อนักเรียนมีความพยายามและประพฤติตัวดี ผู้คนรอบข้างจะภูมิใจและให้ความสนใจเขา

ผลจากการทดลอง 6 สัปดาห์ เกรดทั้งหมดจาก 6 วิชา 3 วิชาของนักเรียนเหมือนเดิมและผลการเรียน 2 วิชา เพิ่มขึ้น 1 เกรด และผลการเรียน 1 วิชาเพิ่มขึ้นอีก 2 เกรด ทำให้ได้ข้อสรุปเรื่องทฤษฎีความสัมพันธ์ของคนเราที่มีต่อภาระผูกพันหรือสัญญาต่างๆ ที่ทำไว้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในผู้ใหญ่ แต่ก็ยืนยันได้ว่าเด็กเองก็มีเช่นกัน ฉะนั้นการแจ้งเตือนรายงานการเข้า-ออกโรงเรียนหรือห้องเรียนไปยังผู้ปกครอง เป็นสิ่งที่จะใช้เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยให้ผลการเรียนของนักเรียนดีขึ้นได้

นอกจากนั้นสถาบัน NAO หรือ National Audit Office ประเทศอังกฤษได้ออกผลงานวิจัยเรื่องการเข้า-ออกโรงเรียนของนักเรียน จุดประสงค์เพื่อลดอัตราการขาดเรียน เนื่องจากนักเรียนที่ขาดโรงเรียนบ่อย ส่วนใหญ่จะออกจากโรงเรียนกลางคันเนื่องจากสาเหตุบางประการหรือไม่ได้แจ้งสาเหตุใดๆ ไว้เลย ซึ่งนักเรียนเหล่านั้นมักถูกลากจูงสู่อาชญากรรมหรือมีพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อสังคม ผู้ปกครองเองโดยกฎหมายแล้วมีความรับผิดชอบที่ต้องให้บุตรได้รับการศึกษาตามสมควรแก่อายุ ความสามารถ และทัศนคติ หากแต่ว่าก็ยังมีนักเรียนขาดเรียน 450,000 คน จาก 6.7 ล้านคน ทุกๆ วัน ซึ่งจำนวนนักเรียนที่ขาดนี้สามารถนับได้เป็นจำนวนนักเรียนทั้งหมดของ 816 โรงเรียนในประถม และ 252 โรงเรียนในมัธยม

กระทรวงศึกษาของอังกฤษเป็นผู้รับความรับผิดชอบทั้งหมดของการเข้า-ออกโรงเรียนของนักเรียน กระทรวงต้องเป็นผู้ให้ทุนโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องเพื่อลดการขาดของนักเรียน ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบสูงสุดของกระทรวง หลังจากกระทรวงได้วิจัยอย่างครอบคลุมและทั่วถึงที่สุดแล้ว ทางกระทรวงได้พบว่า การไม่มาโรงเรียนมีหลายสาเหตุ แต่สาเหตุหลักคือการขาดเรียนหรือโดดเรียน กระทรวงใช้เงินกว่า 885 ล้านปอนด์ในปี 1997-1998 และ 2003-2004 เพื่อเริ่มความตั้งใจในการลดการขาดเรียน มาตรการนี้ได้ผลกับการขาดเรียนที่มีเหตุผล แต่การขาดเรียนโดยไม่มีการแจ้งเหตุผลหรือการโดดเรียนนั้นยังไม่ลดลง การลดการขาดเรียนจะมีประสิทธิภาพต่อเมื่อทำงานร่วมกับทุกฝ่าย กล่าวคือ โรงเรียน อาจารย์ และผู้ปกครอง ซึ่งโรงเรียนส่วนใหญ่ประสบปัญหาในการสื่อสารกับผู้ปกครอง โรงเรียนแต่แห่งอาจมีการบริหารการเข้า-ออกโรงเรียนของท่านเอง แต่ทางที่ดีที่สุดหรือการใช้ระบบเดียวกัน กลยุทธ์ต่อไปของกระทรวงคือการพัฒนาระบบเพื่อการศึกษาซึ่งจะช่วยเพิ่มอัตราการเข้าเรียน งานวิจัยยังบอกอีกว่า การใช้ระบบตรวจสอบการเข้า-ออกโรงเรียนด้วยอิเล็กทรอนิคที่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้เป็นรายบุคคล สามารถตามเป็นรายบุคคล เป็นกรณีๆ ไป นั้นมีประสิทธิภาพและช่วยลดอัตราการขาดเรียนของนักเรียนได้ นอกจากนั้นรางวัลจาการเข้าเรียน และการสนับสนุนด้านอาชีพก็เป็นแรงจูงใจที่สำคัญด้วยเช่นกัน

ดังนั้นจับจ่ายจึงพัฒนาระบบขึ้นมาเพื่อตอบสนองทุกความจำเป็นข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นรายงานบอกการขาด ลา มาสาย ส่ง Notification ถึงผู้ปกครองแบบ Realtime ว่าลูกของท่านได้เข้าเรียนแล้ว รวมถึงกราฟสรุปรายสัปดาห์ รายเดือน ทั้งนี้จับจ่าย for school ยังมีโปรโมชั่นให้นักเรียนที่คะแนนการเข้าเรียนดีได้รับส่วนลดในการเรียนพิเศษและซื้อสินค้าและบริการต่างๆ อีกด้วย