top of page

การพัฒนานิสัยเชิงบวกให้กับนักเรียน


การพัฒนานิสัยเชิงบวกให้กับนักเรียน

การพัฒนานิสัยเชิงบวกให้กับนักเรียน เป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากมีผลในการสร้างบุคลิกภาพในระยะยาวและความสำเร็จในชีวิต นี่คือแนวคิดที่ช่วยในกระบวนการพัฒนานิสัยเชิงบวก ซึ่ง School Bright ระบบบริหารโรงเรียนดิจิทัล อยากนำเสนอการพัฒนานิสัยเชิงบวกให้กับนักเรียน ดังนี้


  1. สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี : สร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนและกระตุ้นนิสัยเชิงบวก ให้กำลังใจและสร้างความอบอุ่นอยู่เสมอ

  2. ตั้งเป้าหมายที่มีความท้าทาย : ให้นักเรียนตั้งเป้าหมายที่มีความท้าทายและที่สามารถบรรลุได้ ทำให้เขามีความกระตือรือร้น

  3. ส่งเสริมความเชื่อมั่น : ช่วยให้นักเรียนรู้ว่าเขามีความสามารถในการแก้ปัญหาและให้เขาได้เรียนรู้จากการแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆ ลองนักเรียนเป็นผู้กำหนดความสำเร็จของตนเอง

  4. สร้างวินัยและการบริหารเวลา : สอนนักเรียนวินัยและการบริหารเวลา ให้เขามีลักษณะการทำงานและความรับผิดชอบ เพื่อให้นักเรียนเป็นคนที่ตรงต่อเวลาและสามารถจัดการสิ่งต่างๆได้

  5. สนับสนุนการเรียนรู้ : สร้างการเรียนรู้ในเรื่องที่นักเรียนสนใจ และเป็นประสบการณ์ที่จะเสริมพัฒนานิสัยเชิงบวก

  6. การรับผิดชอบ: ส่งเสริมการรับผิดชอบต่อสิ่งที่นักเรียนทำต่อตัวเขาเองหรือสังคม และให้ลองได้มีความคิดริเริ่มเพื่อสร้างการก้าวหน้าและพัฒนานิสัย

  7. สร้างการคิดเชิงบวก : ช่วยนักเรียนในการเรียนรู้การมองเห็นสิ่งต่างๆให้เป็นโอกาสคิดโลกในแง่ที่ดีและการใช้สมองเพื่อคิดเชิงบวก

  8. สร้างความอดทน : สอนมีความอดทนในการเรียนรู้ที่จะ เจรจากับท้าทายสิ่งต่าง ๆ ฝึกให้รับมือกับความกดดันรอบตัวที่เข้ามาได้ด้วยตัวเอง

  9. สร้างการสื่อสาร : ส่งเสริมการสื่อสารและความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างครอบครัว ซึ่งครอบครัวจะเป็นที่พึ่งพิงแรกสำหรับนักเรียนเสมอ และกับครูเป็นที่พึ่งที่สองต่อจากครอบครัวที่เด็กจะไปขอคำปรึกษาปัญหาต่างๆ

การพัฒนานิสัยเชิงบวกต้องใช้เวลาและความอดทน แต่มีผลที่ดีในอนาคตที่จะสร้างบุคลิกภาพและความสำเร็จในชีวิตของนักเรียน


bottom of page