top of page

การสร้างนักเรียนที่กล้าแสดงออก


การสร้างนักเรียนที่กล้าแสดงออก

การสร้างนักเรียนที่กล้าแสดงออก ซึ่งครูคือผู้ที่มีความสามารถให้คำแนะนำ เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการเรียนและการใช้ชีวิตสำหรับนักเรียน ครูควรเป็นผู้ที่สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนความมั่นใจและการแสดงออกของนักเรียน ซึ่ง School Bright ระบบบริหารโรงเรียนดิจิทัล อยากนำเสนอการเสริมการสร้างนักเรียนที่กล้าแสดงออก ดังนี้


สนับสนุนการกระทำและสร้างความเข้าใจ : ครูควรสนับสนุนและเข้าใจความรู้สึกและความคิดของนักเรียน ให้พวกเขารู้สึกว่าความเป็นอยู่ของพวกเขานั้นสำคัญและมีค่ามากในห้องเรียนของเขา


สร้างความเข้าใจและความรู้สึก: ครูควรพยายามเข้าใจและรับฟังความรู้สึกและความคิดของนักเรียนโดยส่วนตัว การสนับสนุนการสนทนาและการถามคำถามเป็นวิธีที่ดีในการทำนี้


ให้โอกาสในการแสดงออก : ครูควรสร้างโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโปรเจกต์ที่เชื่อมโยงกับเนื้อหาการเรียน เป็นการปลุกกระตุ้นให้พวกเขามีความมั่นใจในการแสดงออก


สร้างบรรยากาศที่ให้ความไว้วางใจ : การสนับสนุนระบบคำปรึกษาในโรงเรียนเพื่อช่วยนักเรียนในเรื่องความมั่นใจ ทั้งการแสดงออก และสร้างความไว้วางใจให้กับนักเรียนสามารถเปิดใจปรึกษากับครูได้ทุกเรื่อง


สนับสนุนการพัฒนาทักษะสื่อสาร : การส่งเสริมทักษะสื่อสารทั้งการพูดและการเขียนเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้นักเรียนสามารถแสดงออกได้อย่างมั่นใจ


สร้างโอกาสให้นักเรียนเป็นผู้นำ: ครูควรสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถในการเป็นผู้นำในห้องเรียนหรือในกิจกรรมที่เกี่ยวกับโรงเรียน


ส่งเสริมความมั่นใจ: ครูควรสอนนักเรียนว่ามีความมั่นใจเป็นสิ่งสำคัญและครูต้องช่วยในการปรับความมั่นใจของพวกเขา


สร้างโอกาสให้แสดงผลงาน : ครูควรสร้างโอกาสให้นักเรียนสามารถแสดงผลงานที่พวกเขาสร้างขึ้น ซึ่งช่วยในการเสริมสร้างความมั่นใจและความสุขของพวกเขา


สนับสนุนครอบครัวและผู้ปกครอง : ครูสามารถร่วมมือกับครอบครัวและผู้ปกครองในการสร้างความมั่นใจของนักเรียน


การปฏิบัติตามเคล็ดลับเหล่านี้จะช่วยให้ครูจะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถสร้างนักเรียนที่กล้าแสดงออกและมีความมั่นใจในตนเอง


bottom of page