top of page

School Bright ระบบบริหารจัดการโรงเรียน เครื่องมือเชื่อมความสัมพันธ์ในครอบครัว


ระบบบริหารจัดการโรงเรียน

แนวคิดของ School Bright ระบบบริหารจัดการโรงเรียน คือ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านและโรงเรียน โดยการสนับสนุนเด็กในการเรียนการสอนและพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่างๆ แม้สถานการณ์ในครอบครัวจะพ่อกับแม่อาจจะอยู่ในบริบทที่แยกทางกัน แต่ School Bright มุ่งเน้นที่จะช่วยเชื่อมสัมพันธ์เพื่อให้พ่อและแม่ สามารถช่วยกันดูแลลูกได้แม้ในขณะที่อยู่โรงเรียน เพราะสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับลูกได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการมาเรียน ผลการเรียน พฤติกรรม ข่าวสารจากโรงเรียน ฯลฯ

โดยฟังก์ชันหลักของแอปพลิเคชัน School Bright ที่ช่วยให้พ่อและแม่สามารถดูแลลูกได้แม้ไม่ได้อยู่ด้วยกัน ได้แก่

  • ข้อมูลการมาเรียน ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบได้ว่าลูกมาเรียนหรือไม่ มาสายหรือไม่ ลาหรือไม่

  • ผลการเรียน ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบผลการเรียนของลูกได้ตลอดเวลา เพื่อติดตามพัฒนาการทางการเรียนของลูก

  • พฤติกรรม ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบพฤติกรรมของลูกได้ เพื่อรับทราบปัญหาและแก้ไขได้ทันท่วงที

  • ข่าวสารจากโรงเรียน ผู้ปกครองสามารถติดตามข่าวสารจากโรงเรียนได้ เพื่อทราบกิจกรรมและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ระบบบริหารจัดการโรงเรียน
การแจ้งเตือนสถานะการเข้าโรงเรียนของนักเรียน

นอกจากนี้ School Bright ระบบบริหารจัดการโรงเรียน ขอนำเสนอแนวทางสำหรับพ่อและแม่ ในการดูแลลูกในบริบทที่แยกทางกัน เพื่อทำให้สัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อและแม่ สามารถเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญสำหรับความสุขและการเติบโตของลูกได้ด้วย

  • การสร้างพื้นที่สำหรับการสื่อสาร

School Bright เห็นความสำคัญของการสื่อสารที่ดีระหว่างพ่อและแม่ เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับความคืบหน้าในการเรียนรู้ของลูกได้อย่างเป็นระบบ การสร้างพื้นที่สำหรับการสนทนาและการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เปิดกว้าง โดยใช้แอปพลิเคชันที่สะดวกสบายสำหรับทั้งสองฝ่ายจะเป็นการสนับสนุนที่มีค่ามาก

  • การจัดการเวลาและการแบ่งเวลา

School Bright ส่งเสริมให้แม่และพ่อพยายามจัดสรรเวลาที่เหมาะสม และแบ่งเวลาให้กับลูกอย่างเท่าเทียม โดยการสนับสนุนให้ทั้งสองฝ่ายมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมที่สำคัญแก่ลูก เช่น การเข้าร่วมงานหรือกิจกรรมของโรงเรียน การวางแผนล่วงหน้าและการให้ข้อมูลกันเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยลดความขัดแย้งและสร้างความเข้าใจร่วมกัน

  • การสร้างความมั่นคงและความเข้าใจ

School Bright ส่งเสริมให้พ่อและแม่แม้จะแยกทางกัน แต่ยังคงให้ความรักและสนับสนุนลูกอยู่เสมอ โดยเฉพาะในเรื่องของการเรียนและการค้นหาตัวตน ซึ่งจะเป็นกำลังใจที่สำคัญในชีวิตของลูก ช่วยสร้างความมั่นคงและความเข้าใจในสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี

  • การสนับสนุนจากโรงเรียน

School Bright ยังสนับสนุนและเสริมสร้างความร่วมมือกับโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนเข้าใจสถานการณ์ และสามารถช่วยเหลือในการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะสม โดยการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสถานการณ์ครอบครัว แนวคิดที่ถูกต้อง และการวางแผนที่เหมาะสมในการพัฒนาลูกให้แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ

School Bright ระบบบริหารจัดการโรงเรียน ยินดีร่วมมือกับแม่และพ่อในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและสร้างความสัมพันธ์ที่เติบโตและมั่นคงให้กับการศึกษาของลูก โดยให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการเรียนรู้และการเติบโตอย่างมีความสุขและมั่นใจในตนเองไม่ว่าสถานการณ์ในครอบครัวจะเป็นอย่างไรก็ตาม

Comments


bottom of page