top of page

ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในประเทศไทย


ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในประเทศไทย

ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในประเทศไทย เป็นประเด็นที่มีหลายด้านและต้องการการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เป็นปัญหาที่ซับซ้อนและเป็นปัญหารากฐานที่สำคัญอย่างหนึ่งของสังคมไทย เป็นปัญหาเรื้อรังมาอย่างยาวนาน เราต่างรู้กันดีว่า “การศึกษา” คือโอกาสที่สามารถช่วยให้คนยกระดับคุณภาพชีวิตในระยะยาวได้ แต่ในทางกลับกันในประเทศไทยก็ยังมีคนที่เข้าไม่ถึงการศึกษา โดยเฉพาะเด็กๆ ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ เพราะติดกับดักความยากจนเข้ามาซ้ำเติม เด็กหลายคนก็ยังขาดแคลนทุนทรัพย์สำหรับค่าเล่าเรียนและปัญหาอื่น ๆ อีก


ความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงการศึกษา : คนที่อาศัยในพื้นที่ชนบทหรือพื้นที่ที่ห่างไกลมักมีความยากลำบากในการเข้าถึงการศึกษาเทียมทางเท่าเท่ากับคนที่อาศัยในพื้นที่ในเมือง ทั้งการเดินทางและการเข้าถึงทรัพยากรการศึกษาที่จำเป็นอาจจะยากขึ้น

คุณภาพการศึกษา : มาตรฐานคุณภาพของการศึกษาไม่เท่ากันทั่วประเทศ โรงเรียนในพื้นที่ชนบทมักมีทรัพยากรที่จำกัดและครูที่มีความรู้และทักษะที่แตกต่าง แตกต่างจากในเมืองใหญ่ที่ทั้งอุปกรณ์ หรือกระทั่งครูที่มีคุณภาพมากกว่า จนเป็นที่มาของความเหลื่อมล้ำในคุณภาพการศึกษา

ความเครียดในการเรียน : การระบบการศึกษาที่มีการแข่งขันกันอย่างสูง อาจจะทำให้วิถีชีวิตในปัจจุบันอาจก่อให้เกิดความเครียดและความกดดันในนักเรียนนั้นมีสูง โดยเฉพาะยิ่งในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นความกดดัน ทุนทรัพย์ การเรียนพิเศษ ยิ่งเป็นปัจจัยเพิ่มเติมที่มีส่วนสำคัญอย่างมากในการเรียน

ความเหลื่อมล้ำทางสังคม : ความเหลื่อมล้ำทางสังคมเช่นรายได้, ฐานะสังคม, และภูมิศาสตร์ส่งผลต่อความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาและความสำเร็จในการศึกษา เพราะคนที่มีเงินมากกว่าย่อมได้รับการศึกษาที่มากกว่าคนที่ไม่มี


การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในประเทศไทยจำเป็นต้องพิจารณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ชนบท, การเสริมสร้างความเสมอภาคทางสังคม, การลดความเครียดในการเรียนรู้, และการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายและน่าสนใจสำหรับนักเรียนในทุกพื้นที่ของประเทศ


bottom of page