top of page

งานประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนพัฒนาวิทยา : ยะลา

โรงเรียนพัฒนาวิทยา จังหวัดยะลา เป็นโรงเรียนที่ใช้งานระบบ School Bright ระบบบริหารโรงเรียน มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 มีนักเรียนที่ใช้งานในแต่ละปีการศึกษาราวๆประมาณ 3,803 คน และบุคลากรกว่า 306 คน โดยใช้งานหลากหลายระบบของ School Bright ในการบริหารโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็น ระบบวิชาการ, ระบบบัญชี, ระบบกิจการนักเรียน และระบบร้านค้า เป็นต้น

โดยในงานประชุมผู้ปกครองที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น ในปีการศึกษา 2567 ทางทีมงาน School Bright ได้รับเกียรติให้ขึ้นบรรยายประโยชน์และแนะนำการใช้งานแอปพลิเคชัน School Bright สำหรับผู้ปกครองในวันที่ 6 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา เพื่อที่จะให้ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ได้ใช้งานแอปพลิเคชันได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์สูงสุด


ภาพบรรยากาศการประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนพัฒนาวิทยา จังหวัดยะลา

コメント


bottom of page