top of page

งานประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย : นนทบุรี

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จังหวัดนนทบุรี เป็นโรงเรียนรัฐบาลที่ใช้งานระบบ School Bright ระบบบริหารโรงเรียน มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 มีนักเรียนที่ใช้งานในแต่ละปีการศึกษาราวๆประมาณ 3,637 คน และบุคลากรกว่า 366 คน โดยใช้งานหลากหลายระบบของ School Bright ในการบริหารโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็น ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์, ระบบเช็คชื่อเข้า-ออกโรงเรียนด้วยเครื่องสแกนบัตร และระบบโรงอาหารดิจิทัล เป็นต้น

โดยในงานประชุมผู้ปกครองที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น ในปีการศึกษา 2567 ทางทีมงาน School Bright ได้รับเกียรติให้ขึ้นบรรยายประโยชน์และแนะนำการใช้งานแอปพลิเคชัน School Bright สำหรับผู้ปกครองในวันที่ 30-31 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา เพื่อที่จะให้ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ได้ใช้งานแอปพลิเคชันได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์สูงสุด


ภาพบรรยากาศการประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จังหวัดนนทบุรี

Comments


bottom of page