top of page

ระบบประชาสัมพันธ์ของ School Bright


ระบบประชาสัมพันธ์ของ School Bright

ระบบประชาสัมพันธ์ของ School Bright เป็นระบบการจัดการประชาสัมพันธ์ การแจ้งข้อมูลข่าวสาร ที่ออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการแจ้งข่าวสารง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดค่าใช้จ่ายต้นทุนในการออกเอกสารแต่ละครั้ง อีกทั้งช่วยลดการใช้กระดาษปริมาณขยะที่เกิดจากกระดาษก็ลดลง ซึ่ง School Bright สามารถทำให้โรงเรียนช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ สำหรับนักเรียนและผู้ปกครองก็จะสามารถได้รับข่าวสารอย่างได้ทันท่วงที ระบบประกอบด้วยการตั้งกลุ่มประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะซึ่งสามารถตั้งกลุ่มเพื่อกรองรายชื่อบุคคลว่าแต่ละคนจะได้ข่าวสารแบบไหน หรือสามารถจัดการกลุ่ม โดยสามารถแก้ไขคนในกลุ่มย้ายได้ สามารถลบกลุ่มหรือคนในกลุ่มออกได้อย่างง่ายดาย คุณสมบัติหลักประบบประชาสัมพันธ์ ของ School Bright คือความสามารถได้รับการแจ้งข่าวสารผ่านแอปพลิเคชัน School Bright ซึ่งช่วยให้สามารถได้รับข่าวสาร และเป็นวิธีที่สะดวกสำหรับผู้ปกครองในการ จัดการเรื่องต่าง ๆ ของบุตรหลาน แอปพลิเคชันสคูลไบร์ทนี้ใช้งานง่าย ปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ต นอกจากการแจ้งเตือนข่าวสารแล้ว ระบบประชาสัมพันธ์ของ School Bright ยังมีรายงานที่สรุปการประชาสัมพันธ์ในแต่ละครั้ง รายงานนี้ช่วยให้ครู หรือผู้ดูแลระบบประชาสัมพันธ์ สามารถติดตามสถานะการอ่านและสถานะการตอบกลับและมั่นใจได้ว่านักเรียนหรือบุคคลากรด้านอื่น ๆ ทุกคนสามารถได้รับข่าวสารอย่างได้ทันท่วนที แอปพลิเคชั่น School Bright ยังมีตัวเลือกในการระบุข้อมูลในการประชาสัมพันธ์ ชื่อเรื่อง ประเภทข้อความ ประเภทการส่ง รูปแบบการส่ง การตอบรับ ผู้รับข้อความ หรือจะเป็นการอัพโหลดไฟล์ก็สามารถทำได้เช่นกัน สรุปได้ว่า School Bright เป็นระบบการจัดการประชาสัมพันธ์ที่ทำให้ขั้นตอนการแจ้งข้อมูลข่าวสารง่ายขึ้น โดยจะมีทั้งการตั้งกลุ่มประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ รายงานการแจ้งข่าวสาร ผ่านแอปพลิเคชั่น School Bright ซึ่งมีความปลอดภัยและใช้งานง่ายสะดวกสบายต่อการใช้งาน

bottom of page