top of page

ระบบประชาสัมพันธ์ข่าวสารโรงเรียน ลดค่าใช้จ่าย ช่วยให้สภาพแวดล้อมของโลกดีขึ้น


ประชาสัมพันธ์ข่าวสารโรงเรียน

ระบบประชาสัมพันธ์ข่าวสารโรงเรียน School Bright เป็นระบบการจัดการประชาสัมพันธ์ที่ออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการแจ้งข่าวสารง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยลดค่าใช้จ่ายต้นทุนในการออกเอกสารแต่ละครั้ง อีกทั้งยังช่วยลดการใช้กระดาษปริมาณขยะที่เกิดจากกระดาษก็ลดลง ซึ่ง School Bright สามารถทำให้โรงเรียนช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ สำหรับนักเรียนและผู้ปกครองก็จะสามารถได้รับข่าวสารอย่างได้ทันท่วงที

คุณสมบัติหลักของระบบประชาสัมพันธ์ School Bright

  • การตั้งกลุ่มประชาสัมพันธ์ ช่วยให้โรงเรียนสามารถแบ่งกลุ่มผู้รับข่าวสารได้ตามลักษณะต่างๆ เช่น นักเรียน ผู้ปกครอง ครู บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ช่วยให้โรงเรียนสามารถส่งข่าวสารที่ตรงกลุ่มเป้าหมายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

  • การแจ้งข่าวสารผ่านแอปพลิเคชัน School Bright ช่วยให้นักเรียนและผู้ปกครองสามารถได้รับข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น แอปพลิเคชัน School Bright มีฟีเจอร์ต่างๆ ที่ช่วยให้ผู้รับข่าวสารสามารถจัดการข่าวสารได้ เช่น การอ่าน ตอบกลับ แจ้งเตือน ฯลฯ

  • รายงานการแจ้งข่าวสาร ช่วยให้โรงเรียนสามารถติดตามสถานะการอ่านและตอบกลับของข่าวสารที่ส่งออกไป ช่วยให้โรงเรียนสามารถมั่นใจได้ว่านักเรียนและผู้ปกครองได้รับข่าวสารอย่างครบถ้วนและทันท่วงที

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารโรงเรียน
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร School Bright

ประโยชน์ของการใช้ระบบประชาสัมพันธ์ School Bright

  • ช่วยลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการออกเอกสารประชาสัมพันธ์

  • ช่วยลดการใช้กระดาษและลดปริมาณขยะ

  • ช่วยให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับข่าวสารอย่างทันท่วงที

  • ช่วยให้โรงเรียนสามารถติดตามสถานะการอ่านและตอบกลับของข่าวสารได้

ระบบประชาสัมพันธ์ข่าวสารโรงเรียน School Bright เป็นระบบการจัดการประชาสัมพันธ์ที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพสำหรับโรงเรียน ช่วยโรงเรียนประหยัดค่าใช้จ่าย ช่วยลดการใช้กระดาษ ลดปริมาณขยะ และช่วยให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับข่าวสารอย่างทันท่วงที โรงเรียนที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.schoolbright.co/

Commenti


bottom of page