top of page

ระบบสหกรณ์โรงเรียน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง : จังหวัดอ่างทอง

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง เป็นโรงเรียนอนุบาลที่ใช้งานระบบ School Bright ระบบบริหารโรงเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 มีนักเรียนที่ใช้งานในแต่ละปีการศึกษาราวๆประมาณ 2,400 คน และบุคลากรกว่า 210 คน โดยใช้ทุกระบบของ School Bright ในการบริหารโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็น

- ระบบเช็คชื่อ ด้วยกล้องสแกนใบหน้า ทั้งนักเรียนและบุคลากร รวมถึงงานทะเบียนโรงเรียน

- ระบบวิชาการ ทั้งระบบแผน ตารางสอน ระบบสั่งการบ้าน ระบบบันทึกคะแนน และระบบเอกสารปพ.

- ระบบกิจการนักเรียน ทั้งระบบการลา ระบบคะแนนพฤติกรรม ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (เยี่ยมบ้าน, SDQ, EQ)

- ระบบบริหารทั่วไป ทั้งระบบประชาสัมพันธ์ ระบบปฏิทินโรงเรียน

- ระบบสหกรณ์โรงเรียน ที่เริ่มต้นตั้งแต่การเติมเงิน การซื้อขายภายในโรงเรียน ทั้งโรงอาหารและสหกรณ์

- และระบบอื่นๆอีกมากมาย


ตัวอย่างการใช้งานระบบสหกรณ์โรงเรียน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง

แท็ก:

Comments


bottom of page