top of page

ห้องสมุดออนไลน์ ยกระดับโรงเรียนสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ


ระบบห้องสมุดออนไลน์

ระบบห้องสมุดดิจิทัล School Bright เป็นเครื่องมือจัดการห้องสมุดออนไลน์ที่ครอบคลุมซึ่งช่วยให้นักเรียนและครูสามารถเข้าถึงทรัพยากรดิจิทัล และเพื่อปรับเปลี่ยนระบบห้องสมุดแบบเก่า ให้มีความทันสมัย สามารถพัฒนาห้องสมุดแบบเดิม ต่อยอดเป็นเครื่องมือในการพัฒนาโรงเรียนได้

หนึ่งในคุณสมบัติหลักของระบบคือห้องสมุดดิจิทัลขนาดใหญ่ซึ่งประกอบด้วย E-Books วารสาร บทความ และสื่อการเรียนรู้อื่นๆ ครูยังสามารถสร้างรายการอ่านที่กำหนดเองสำหรับนักเรียน และแนะนำแหล่งข้อมูลเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน ระบบยังมีฟีเจอร์การรายงานต่างๆ เช่น รายงานห้องสมุด รายงานการยืม-คืนหนังสือ และรายงานสถิติการใช้งานห้องสมุดรายงานเหล่านี้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่บรรณารักษ์ ครู และผู้ดูแลระบบเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุดและการรวบรวม รายงานห้องสมุดแสดงสถานะของหนังสือที่มีอยู่ในห้องสมุดและหนังสือที่นักเรียนยืม รายงานการยืม-คืนหนังสือจะติดตามหนังสือที่กำลังยืมอยู่และหนังสือที่ถูกส่งคืนแล้ว การเข้าถึงรายงานของห้องสมุด (สถิติ) แสดงการใช้งานห้องสมุดในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยแสดงว่าทรัพยากรใดถูกใช้งานบ่อยที่สุด ระบบยังได้รับการออกแบบให้มีความปลอดภัยสูงและเชื่อถือได้ ทำให้มั่นใจได้ว่าทรัพยากรดิจิทัลทั้งหมดได้รับการปกป้องและมีเพียงผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงได้ นอกจากนี้ ห้องสมุดดิจิทัลยังได้รับการอัปเดตเป็นประจำด้วย

โดยรวมแล้ว ระบบห้องสมุดออนไลน์ School Bright เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับโรงเรียนที่ต้องการเปลี่ยนไปใช้ห้องสมุดดิจิทัล ช่วยให้นักเรียนและครูสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลดิจิทัลที่หลากหลาย การจัดการทรัพยากรที่ง่ายดาย และคุณลักษณะการรายงานที่มีค่า เป็นระบบที่ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพที่สามารถใช้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในห้องเรียนและการเรียนรู้ของนักเรียน ในขณะเดียวกันก็ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่บรรณารักษ์ ครู และผู้ดูแลระบบในการตรวจสอบการใช้ห้องสมุดและการรวบรวมอีกด้วย


สนใจติดต่อ : https://www.schoolbright.co/contact


Comments


bottom of page