top of page

วิธีฝึกภาษาอังกฤษจากการอ่านนิทานให้ฟัง


วิธีฝึกภาษาอังกฤษจากการอ่านนิทานให้ฟัง

วิธีฝึกภาษาอังกฤษจากการอ่านนิทานให้ฟัง การอ่านนิทานให้เด็กฟังเป็นวิธีที่ดีในการเพิ่มความเข้าใจในภาษาและพัฒนาทักษะด้านการฟัง การอ่านนิทานสร้างโอกาสให้เด็กได้พัฒนาความรู้ความเข้าใจในเรื่องราว เสริมสร้างจินตนาการและศาสตร์การใช้ภาษา เพื่อเพิ่ม EF (English Fluency) หรือความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่ง School Bright ระบบบริหารโรงเรียนดิจิทัล อยากนำเสนอวิธีฝึกภาษาอังกฤษจากการอ่านนิทานให้ฟัง ดังนี้


  1. เลือกนิทานที่เหมาะสม : ค้นหานิทานที่มีความเหมาะสมสำหรับอายุและระดับความเข้าใจของเด็ก การเลือกนิทานที่น่าสนใจและเล่าเรื่องที่น่าติดตามสามารถสร้างความสนใจในการเรียนภาษา

  2. สื่อการเรียนรู้ : ใช้สื่อการเรียนรู้เพิ่มเติม เช่น ภาพวาด, การแสดงออกโดยการใช้มือ, หรือการใช้ของเล่นในขณะที่คุณอ่านนิทาน เช่น คุณสามารถใช้ตุ๊กตาหรือผนังภาพเพื่อช่วยสร้างภาพในเรื่องราว

  3. ใช้เสียงให้หลากหลาย : คุณสามารถใช้เสียงและสติ๊กเกอร์เสียงต่าง ๆ เพื่อเล่าเรื่องในสไตล์และเสียงที่ต่าง ๆ อย่างเพิ่มเติม เช่น เล่าเรื่องด้วยเสียงแอลเวียต์ เสียงดั้งเดิม หรือเสียงต่าง ๆ อื่น ๆ เพื่อช่วยเด็กเข้าใจและเรียนรู้วิธีใช้เสียงและคำศัพท์

  4. สร้างโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วม : สร้างโอกาสให้เด็กเข้าร่วมโดยการถามคำถาม เชิญพูดความเห็น หรือสร้างคำถามเกี่ยวกับเรื่องราวหลังจากการอ่าน

  5. ติดตามการเรียนรู้ : หลังจากการอ่านนิทาน คุณสามารถถามคำถามหรือสรุปเรื่องราวเพื่อติดตามความเข้าใจของเด็ก คุณสามารถใช้คำถามเปิดอีกด้วยเช่น " คุณคิดว่าเรื่องนี้เรียนรู้อะไรได้บ้าง? "


การอ่านนิทานให้เด็กเป็นกิจกรรมที่สนุกและเสริมพัฒนาภาษาได้อย่างมีค่า เป็นวิธีที่ดีในการสนับสนุน EF (English Fluency) ของเด็กอย่างมีประสิทธิภาพbottom of page