top of page

การสอนลูกให้มีความเป็นผู้นำ


การสอนลูกให้มีความเป็นผู้นำ

การสอนลูกให้มีความเป็นผู้นำ ไม่ใช่เเค่เพียงสั่งการเป็นอย่างเดียว ซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญในการพัฒนาทักษะและบุคลิกภาพของลูกของคุณ และช่วยให้ลูกของคุณมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการสร้างแรงจูงใจให้ตนในกลุ่มหรือในทีมทำงานด้วยความเต็มใจ และมีประสิทธิภาพมากขึ้นนี่คือขั้นตอนที่คุณสามารถดำเนินการเพื่อสอนลูกเกี่ยวกับความเป็นผู้นำ ซึ่ง School Bright ระบบบริหารโรงเรียนดิจิทัล อยากนำเสนอการสอนลูกให้มีความเป็นผู้นำ ดังนี้


  1. ให้ตัวอย่าง : คุณเป็นตัวอย่างที่ดีต่อลูกของคุณ แสดงพฤติกรรมและคุณลักษณะของผู้นำอย่างดีเพื่อให้ลูกได้รับแรงบันดาลใจ

  2. คุณลักษณะของผู้นำ : อธิบายและสอนลูกเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้นำที่สำคัญ เช่น ความรับผิดชอบ, ความเชื่อใจในตนเอง, ความคิดสร้างสรรค์, และการเป็นตัวอย่างให้ผู้อื่นตาม

  3. ความรับผิดชอบ : สอนลูกให้รับผิดชอบในงานและกิจกรรมที่พวกเขาทำ กระตุ้นความรับผิดชอบโดยให้พวกเขามีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการวางแผน ที่ตัวลูกได้ตัดสินใจไปในแต่ละครั้ง

  4. การรับฟัง : อธิบายถึงความสำคัญของการฟังและเข้าใจความรู้สึกและความคิดของผู้อื่น เรียนให้ลูกรับฟังและยอมรับคำแนะนำและความเห็นจากผู้อื่น

  5. ความคิดสร้างสรรค์ : ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการหาทางแก้ปัญหาโดยให้ลูกทำภารกิจหรือโครงการที่ต้องมีการคิดริเริ่ม ไม่ให้ยึดติดแต่ในกรอบเดิมๆเสมอไป

  6. รับผิดชอบต่อส่วนรวม : สอนลูกเกี่ยวกับความสำคัญของการช่วยเหลือและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม เรียนให้พวกเขาเข้าใจการสนับสนุนผู้อื่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อสร้างความดี สิ่งที่ดียิ่งขึ้นในสังคม

  7. การวางแผนและการตัดสินใจ: สอนลูกเกี่ยวกับการวางแผนในแต่ละขั้นตอน และการตัดสินใจในการแก้ปัญหาแต่ละอย่างที่เข้ามา หรือจะให้ทำงานร่วมกับผู้อื่นในการตัดสินใจ

  8. เรียนรู้จากความผิดพลาด : อธิบายถึงความสำคัญของการเรียนรู้จากความผิดพลาดและสร้างความรอบครอบให้มากขึ้น สิ่งที่เชื่อมั่นและสนับสนุนการลงลึกศึกษาในที่สิ่งที่ผิดพลาด นั้นไม่ใช่เรื่องผิดพลาดเสมอไป

  9. เข้าใจในตนเอง : สอนลูกให้รับฟังและเข้าใจตนเอง เรียนให้พวกเขารู้ว่าการเป็นผู้นำเริ่มจากความเข้าใจและรับฟังตนเองก่อน และให้ความสำคัญในความสามารถของทีม


การสอนลูกให้มีความเป็นผู้นำเป็นกระบวนการที่กินเวลาและต้องกระทำอย่างต่อเนื่อง


bottom of page