top of page

How to ห้องเรียนมีพลังและไม่น่าเบื่อ


how to ห้องเรียนมีพลังและไม่น่าเบื่อ

การทำให้ห้องเรียนมีพลังและไม่น่าเบื่อ ในปัจจุบันครูได้มีการสอนเนื้อหาในการเรียนที่จะมีมากเกินไป ทำให้ผู้เรียนเกิดความเครียด กดดัน และทำให้รู้สึกเบื่อในการเรียน ควรให้ครูเปลี่ยนแปลงการสอนให้มีความกระตือรือล้นและไม่น่าเบื่อ ซึ่ง School Bright ระบบบริหารโรงเรียนดิจิทัล อยากนำเสนอสิ่งเกี่ยวข้องกับการทำให้ห้องเรียนมีพลังและไม่น่าเบื่อ ดังนี้


  1. สร้างแผนการเรียนที่น่าสนใจ : ครูสามารถสร้างแผนการเรียนที่ท้าทายและน่าสนใจ เพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียน เช่น เกมการเรียนรู้หรือโปรเจกต์ที่น่าสนใจสามารถช่วยให้นักเรียนมีพลังสนับสนุนการเรียนรู้ของตน

  2. ใช้เทคโนโลยี : การใช้เทคโนโลยีในการสอน เช่น การใช้แอปพลิเคชันการเรียนรู้, คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต, หรือสื่ออื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ที่น่าสนใจและเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมมากขึ้น

  3. ให้ความยืดหยุ่น : ครูควรให้ความยืดหยุ่นในการแก้ไขแผนการเรียนหรือกิจกรรมการสอนตามความต้องการของนักเรียน ในบางครั้งความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนแผนการเรียนสามารถทำให้นักเรียนรู้ได้มากขึ้น

  4. ใช้การเรียนร่วม : การร่วมมือเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้ห้องเรียนมีพลังและให้ครูเปลี่ยนแปลงการสอนให้มีความกระตือรือล้น ครูสามารถสร้างกิจกรรมที่เน้นการร่วมมือระหว่างนักเรียน, เช่น โปรเจกต์กลุ่มหรือการเรียนร่วมในการแก้ปัญหา.

  5. สนับสนุนการสนทนา : ครูควรสนับสนุนการสนทนาและการถามคำถามของนักเรียน เพื่อให้พวกเขามีโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในกระบวนการการสอน ครูควรเป็นผู้สนับสนุนการสนทนาอย่างสร้างสรรค์

  6. ให้คำปรึกษาและสนับสนุน : ครูควรให้คำปรึกษาและสนับสนุนนักเรียนในด้านการเรียนรู้และพัฒนาบุคลิกภาพ การสนับสนุนนักเรียนในการตั้งเป้าหมายและการวางแผนส่วนบุคคลสามารถช่วยให้พวกเขามีพลังในการเรียนรู้


การทำให้ห้องเรียนมีพลังและสนับสนุนครูในการเปลี่ยนแปลงการสอนให้เป็นแบบ Active ต้องการความมุ่งมั่นและการทดลองใหม่ ๆ ในการสอน เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสที่จะมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้และเจริญเติบโต


bottom of page