top of page

School Bright ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดยะลา


บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

School Bright ระบบบริหารโรงเรียนที่มุ่งมั่นสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่เต็มไปด้วยความช่วยเหลือและการร่วมมือกัน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของนักเรียนและชุมชน พวกเราชาว School Bright จึงร่วมใจกันบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดยะลา เพื่อร่วมสร้างกำลังให้กับชุมชนและบุคคลที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้

การบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ เป็นการแสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจของคนไทยที่มีต่อผู้ประสบภัยน้ำท่วม ซึ่งเงินบริจาคเหล่านี้จะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการฟื้นฟูชีวิตและสร้างบ้านเรือนใหม่ให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็ว พวกเราชาว School Bright ขอเป็นกำลังใจเพื่อช่วยให้ผู้ประสบภัยสามารถก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ และกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขอีกครั้ง
Comments


bottom of page