top of page
Artboard 28.png

ระบบบริหารสถานศึกษาครบวงจร

งานทะเบียนนักเรียน
งานทะเบียนนักเรียน

การจัดการข้อมูลนักเรียน

 • การจัดการข้อมูลนักเรียน และการจัดเก็บข้อมูลที่มีความปลอดภัย

 • การย้ายห้อง เลื่อนชั้น บันทึกจบ

 • จัดเรียงเลขที่และคัดลอกเลขที่ได้อย่างง่ายดาย

 • จัดเก็บและนำเข้าข้อมูลศิษย์เก่า

ระบบบันทึกการมาเรียน

 • ตรวจสอบการเข้า-ออกโรงเรียนของนักเรียนผ่านแอปพลิเคชัน

 • แจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือผู้ปกครองทันที

 • บันทึกเวลาอย่างรวดเร็วด้วยกล้องสแกนหน้า บัตรนักเรียน หรือแอปพลิเคชัน

 • สามารถตรวจสอบจำนวนครั้งในการขาดเรียน ลา หรือมาสายของนักเรียนได้

 • เชื่อมระบบ ปพ.5 ทันที

แอปฯเช็คชื่อนักเรียน
เครื่องสแกนบัตรเข้าเรียน
เครื่องสแกนใบหน้าเข้าเรียน
เครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิเข้าเรียน
ระบบสุขภาพนักเรียน

ระบบรายงานสุขภาพ

 • คุณครูสามารถบันทึกข้อมูลสุขภาพนักเรียนได้

 • นักเรียนเช็กข้อมูลสุขภาพตนเองผ่านแอปพลิเคชัน

 • ผู้ปกครองเช็กสุขภาพของบุตรหลานผ่านแอปพลิเคชัน

 • มีการแจ้งเตือนเมื่อถึงวันเวลากำหนดตรวจสุขภาพ

 • มีการแจ้งเตือนอุณหภูมิผ่านแอปพลิเคชัน

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์

 • สะดวกรวดเร็ว ข้อมูลส่งตรงถึงทางโรงเรียนแบบ Real Time

 • สามารถประเมินสถิติการสมัครเข้าเรียนของนักเรียนได้ในทุกๆปี

 • ข้อมูลถูกจัดเก็บบนคลาวด์ ความปลอดภัยสูง

 • สามารถเรียกดูข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลา

 • ประหยัดงบประมาณการใช้กระดาษ

บัตรนักเรียน

ระบบบัตรนักเรียน และบุคลากร

 • เช็กสถานะการเข้า-ออกโรงเรียน

 • ซื้อสินค้าในระบบโรงอาหารดิจิทัล

 • เพิ่มความปลอดภัยในระบบรับนักเรียน

 • ระบบยืม-คืนหนังสือ และเช็กสถานะการเข้า-ออกห้องสมุด

รับสมัครนักเรียนออนไลน์
งานบุคลากร

การจัดการข้อมูลบุคลากร

 • การจัดการข้อมูลบุคลากร และการจัดเก็บข้อมูลที่มีความปลอดภัย

 • บันทึกข้อมูลการทำงาน รวมถึงการอบรม ศึกษา ดูงาน

 • บันทึกข้อมูลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และประวัติการรับเครื่องราชฯ

 • จัดเก็บข้อมูลรายบุคคลตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน

School Bright แอปฯครู
School Bright แอปฯครู
เครื่องสแกนบัตรเข้าทำงาน
เครื่องสแกนใบหน้าเข้าทำงาน
เครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิเข้าทำงาน

ระบบบันทึกการปฏิบัติงาน

 • ตรวจสอบการเข้า-ออกการปฏิบัติงานผ่านแอปพลิเคชัน

 • แจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือทันที

 • บันทึกเวลาอย่างรวดเร็วด้วยกล้องสแกนหน้า บัตรบุคลากร หรือแอปพลิเคชัน

 • ตรวจสอบจำนวนครั้งในการสาย ลา ขาดได้ในรายงานทันที

 • สามารถใช้ได้กับบุคลากรทุกประเภทในโรงเรียน

ระบบการลา (บุคลากร)

 • ทำการลาผ่านแอปพลิเคชันได้อย่างง่ายดาย

 • สามารถตั้งค่าผู้มีสิทธิ์อนุมัติการลา และส่งคำร้องการลาถึงผู้อนุมัติได้ทันที

 • สรุปรายงานการลาเป็นสถิติชัดเจน

 • ดูรายงานผลการลาย้อนหลังได้

ระบบการลาของนักเรียน ครู และบุคลากร
งานวิชาการ
ระบบงานทะเบียนครู/บุคลากร

ระบบจัดการหลักสูตร/แผนการเรียน

 • จัดการและเพิ่มรายวิชาได้ไม่จำกัด

 • จัดการหลักสูตรและแผนการเรียนการสอน

 • กำหนดโครงสร้างรายวิชา และเชื่อมต่อกับระบบบันทึกคะแนนผลการเรียน

ระบบตารางเรียน

 • จัดการและเพิ่มข้อมูลตารางเรียนได้อย่างง่ายดาย

 • แสดงผลผ่านแอปพลิเคชัน School Bright ทันที

 • ตารางสอนเชื่อมต่อกับเอกสารปพ.5 

ตารางเรียน
ระบบการลา
ระบบประชาสัมพันธ์

ระบบห้องเรียนออนไลน์

 • คุณครูสามารถสั่งงาน หรือการบ้านผ่านแอปพลิเคชันได้ทันที

 • นักเรียน/ผู้ปกครองทราบข้อมูลการบ้านได้ทันทีผ่านแอปฯ

 • คุณครูสามารถแจ้งเตือนกำหนดส่งการบ้านก่อนถึงกำหนดส่งล่วงหน้าได้

 • ผู้บริหารสามารถตรวจสอบรายงานการสั่งการบ้านของครูได้

 • ตรวจสอบข้อมูลการบ้านย้อนหลังได้ตลอดเวลา

ระบบบันทึกคะแนนผลการเรียน

 • ตรวจสอบผลการเรียนปัจจุบันและย้อนหลังได้

 • คุณครูสามารถแจ้งผลการเรียนรายวิชาในภาคเรียนปัจจุบันได้

 • ผู้ปกครองและนักเรียนตรวจสอบผลการเรียนผ่านแอปพลิเคชัน

 • ออกเอกสารวิชาการต่างๆ ได้ครบถ้วน

 • มีความยืดหยุ่นสูง สามารถควบคุมเกณฑ์ต่างๆ ได้ตามความต้องการของโรงเรียน

ระบบผลการเรียน
ระบบผลการเรียน
ระบบเอกสารปพ.

ระบบเอกสารปพ./รบ.

 • ระเบียนแสดงผลการเรียน : ปพ.1

 • หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา : ปพ.2

 • แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา : ปพ.3

 • แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน : ปพ.5

 • แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล : ปพ.6

 • ใบรับรองผลการศึกษา : ปพ.7

 • ระเบียนแสดงผลการเรียน : รบ.1

 • และรายงานอื่นๆ

ระบบ REGIS
(ระบบงานทะเบียนโรงเรียน)

 • ระบบ REGIS ระบบสารสนเทศสถานศึกษา และบริหารจัดการเงินอุดหนุน

 • ส่งข้อมูลนักเรียนใหม่ไปยัง สช.

 • ระบบส่งเกรดไปยังสช.ผ่าน School Bright

 • ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนของคุณครู

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
ระบบสอบออนไลน์
ระบบสอบออนไลน์

ระบบสอบออนไลน์
(SB EXAM)

 • สอบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน SB Exam

 • ง่าย สะดวก ปลอดภัย ในทุกสถานการณ์

 • ตรวจคำตอบได้ทันทีเมื่อสอบเสร็จ

 • ดูตารางสอบและประวัติการสอบได้ทุกเมื่อ

 • รองรับการสอบกรณีอินเตอร์เน็ตออฟไลน์

 • วิเคราะห์ข้อสอบอัตโนมัติ

ระบบตรวจข้อสอบ
(SCHOOL BRIGHT GRADE)

 • ตรวจข้อสอบผ่านแอปพลิเคชัน School Bright Grade

 • แสดงคะแนนทันทีเมื่อสแกนตรวจคำตอบ

 • มีความแม่นยำ และรวดเร็วในการตรวจข้อสอบ

 • ประหยัดเวลาในการตรวจข้อสอบ

 • ลดงบประมาณในการซื้อเครื่องตรวจข้อสอบราคาแพง

ระบบตรวจข้อสอบ
School Bright Grade
งานกิจการนักเรียน
ระบบการลา

ระบบการลา (นักเรียน)

 • ทำการลาผ่านแอปพลิเคชันได้อย่างง่ายดาย

 • สามารถตั้งค่าผู้มีสิทธิ์อนุมัติการลาได้

 • สรุปรายงานการลาเป็นสถิติชัดเจน

 • ดูรายงานผลการลาย้อนหลังได้

 • เชื่อมต่อระบบ ปพ.5 ทันที

ระบบความประพฤติ

 • บันทึกพฤติกรรมนักเรียนผ่านทางแอปพลิเคชัน

 • ตัดคะแนนพฤติกรรมอัตโนมัติผ่านระบบ

 • มีการแจ้งเตือนกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันและตักเตือนนักเรียนได้ทันที

 • ผู้ปกครองสามารถทราบคะแนนพฤติกรรมของบุตรหลานได้ จากการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน

ระบบคะแนนพฤติกรรม
ระบบคะแนนพฤติกรรม
ระบบเยี่ยมบ้าน
ระบบเยี่ยมบ้าน

ระบบเยี่ยมบ้าน

 • ระบบเยี่ยมบ้านที่ประเมินได้ทั้งฝั่งครูและนักเรียน/ผู้ปกครอง

 • ประเมินได้ทุกที่เพียงแค่เปิดแอปพลิเคชัน

 • แบบประเมินที่ตรงตามมาตรฐาน

 • แนบรูปภาพเพื่อเก็บข้อมูลลงในระบบ

 • ตรวจสอบและเซ็นรับรองข้อมูลได้ทันที

 • มีรายงานสรุปผลการประเมิน

ระบบประเมิน SDQ/EQ/คัดกรอง

 • ประเมินได้ทุกที่เพียงแค่เปิดแอปพลิเคชัน

 • แบบประเมินที่ตรงตามมาตรฐาน

 • ตรวจสอบและเก็บข้อมูลลงในระบบ

 • มีรายงานสรุปผลการประเมินแบบ Real Time

ระบบเยี่ยมบ้าน
ระบบ SDQ
งานบริหารทั่วไป
ระบบปฏิทิน

ระบบปฏิทินโรงเรียน

 • ไม่พลาดการสื่อสารจากปฏิทินโรงเรียน

 • สามารถดูปฏิทินได้ทุกที่ ทุกเวลา

 • ตรวจสอบกิจกรรม วันหยุด และวันสำคัญของโรงเรียน

 • นักเรียนสามารถดูตารางสอบ เพื่อเตรียมตัวล่วงหน้าได้

ระบบประชาสัมพันธ์

 • ส่งข้อความฟรีไม่จำกัดจำนวนครั้ง

 • ผู้ปกครองไม่พลาดทุกข่าวสารจากโรงเรียน

 • ส่งข้อมูลข่าวสารแบบเลือกผู้รับได้

 • แนบรูปภาพ ไฟล์ และลิงก์ได้

 • ตอบรับทราบข่าวสารส่งตรงถึงโรงเรียน

ระบบแจ้งเตือน
ระบบห้องสมุดออนไลน์

ระบบห้องสมุด

 • ยืมคืนหนังสือดิจิตอล

 • ตรวจสอบสถิติการเข้าห้องสมุด

 • คำนวณค่าปรับอัตโนมัติ

 • ใช้ร่วมกับบัตรนักเรียนได้

ระบบรับนักเรียน

 • ผู้ปกครองสามารถแจ้งกดรับนักเรียนได้ เมื่ออยู่ในรัศมีที่โรงเรียนกำหนด

 • ระบบประกาศเรียกนักเรียนโดยอัตโนมัติ เมื่อผู้ปกครองกดรับนักเรียนผ่านแอปฯ

 • การจราจรไม่ติดขัดบริเวณจุดรับนักเรียน

 • เน้นความปลอดภัย โดยโรงเรียนสามารถทราบได้ว่าใครเป็นคนมารับนักเรียนกลับบ้าน

ระบบรับนักเรียนกลับบ้าน
งานบัญชี/การเงิน
ระบบค่าเทอม

ระบบค่าเทอม

 • แจ้งเตือนการชำระค่าเทอม และการค้างชำระค่าเทอม

 • ผู้ปกครองจ่ายค่าเทอมผ่านแอปพลิเคชันได้ทันที

 • รายงานสรุปยอดจ่ายค่าเทอมของนักเรียนทุกคน

 • จ่ายค่าเทอมผ่านระบบพร้อมเพย์และบัตรเครดิตได้

งานโรงอาหาร/สหกรณ์

ระบบโรงอาหาร และสหกรณ์

 • สามารถชำระค่าสินค้าผ่านแอปพลิเคชันหรือบัตรนักเรียน

 • ชำระเงินได้สะดวกและรวดเร็วกว่าเดิม

 • ผู้ปกครองควบคุมการใช้จ่ายของนักเรียนได้

 • ตรวจสอบการใช้จ่ายย้อนหลังได้ทันที

 • ลดปัญหาการทอนเงินผิด

 • ตรวจสอบยอดสต็อกสินค้าและยอดขายได้

 • สามารถใช้งานได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์

ระบบร้านค้า
ระบบโรงอาหารดิจิทัล
ระบบเติมเงินออนไลน์

ระบบเติมเงิน

 • เติมเงินผ่านแอปพลิเคชัน

 • รองรับการเติมเงินผ่านทุกธนาคาร

 • เติมเงินได้ทุกที่ทุกเวลา

 • ลดภาระการจ้างพนักงานเติมเงินในโรงเรียน

 • ลดความแออัดช่วงพักกลางวันในการต่อแถวเติมเงิน

ระบบเติมเงินออนไลน์

ตู้เติมเงิน

 • เติมเงินง่ายด้วยตนเอง สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา

 • ตัวเครื่องสวย ทันสมัย เพิ่มภาพลักษณ์โรงเรียนดิจิทัล

 • ตัวเครื่องมีความแข็งแรง ทนทาน และปลอดภัย

 • ลดต้นทุนในการจ้างเจ้าหน้าที่

 • แจ้งเตือนการเติมเงินผ่านแอปพลิเคชัน

ตู้เติมเงิน
bottom of page