top of page

ระบบคะแนนพฤติกรรมของ School Bright ดีอย่างไร?


ระบบคะแนนพฤติกรรม

ระบบคะแนนพฤติกรรม บนแอปพลิเคชัน School Bright เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่ช่วยให้คุณครูสามารถบันทึกคะแนนพฤติกรรมของนักเรียนผ่านแอปพลิเคชัน ระบบนี้ช่วยให้โรงเรียนสามารถติดตามพฤติกรรมของนักเรียน ระบุส่วนที่เป็นปัญหา และดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม ระบบจะบันทึกและให้คะแนนพฤติกรรมของนักเรียนโดยอัตโนมัติ ซึ่งโรงเรียนสามารถใช้งานการตั้งค่าข้อความระบุรูปแบบเพิ่ม-ลดคะแนนได้

คุณสมบัติที่สำคัญประการหนึ่งของระบบคะแนนพฤติกรรมของ School Bright คือช่วยให้ผู้ปกครองสามารถทราบคะแนนพฤติกรรมของบุตรหลานได้ ซึ่งสามารถทำได้โดยการใช้งานแอปพลิเคชัน ซึ่งผู้ปกครองสามารถดูคะแนนและการแจ้งเตือนต่างๆ ที่โรงเรียนสร้างขึ้นได้ สิ่งนี้สามารถช่วยให้ผู้ปกครองรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุตรหลาน และยังอำนวยความสะดวกในการสื่อสารข้อมูลของนักเรียนระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง

การที่แอปพลิเคชันมีฟังก์ชันการส่งแจ้งเตือนไปยังผู้ปกครองผ่านแอปพลิเคชัน เมื่อมีการลด หรือ เพิ่ม คะแนนพฤติกรรม จะช่วยให้พวกเขารับทราบข้อมูลและดำเนินการแก้ปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุตรหลานทันทีหากจำเป็น สิ่งนี้สามารถช่วยป้องกันไม่ให้ปัญหาด้านพฤติกรรมบานปลาย และนำไปสู่ผลลัพธ์ทางพฤติกรรมที่ดีขึ้นสำหรับนักเรียน

กล่าวโดยสรุป ระบบคะแนนพฤติกรรม บนแอปพลิเคชัน School Bright เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่ช่วยให้โรงเรียนสามารถบันทึกและตรวจสอบพฤติกรรมของนักเรียนได้ ซึ่งสามารถแจ้งเตือนเพื่อป้องกันและเตือนนักเรียนได้ทันที ผู้ปกครองยังสามารถทราบคะแนนพฤติกรรมของบุตรหลานผ่านแอปพลิเคชันและรับการแจ้งเตือน ซึ่งช่วยให้สามารถสื่อสารระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองได้ดีขึ้น และสามารถช่วยป้องกันไม่ให้ปัญหาพฤติกรรมลุกลามบานปลายในอนาคต


Comments


bottom of page