top of page

ระบบบริหารโรงเรียน โรงเรียนกิตติคุณ : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โรงเรียนกิตติคุณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นโรงเรียนเอกชนที่ใช้งานระบบ School Bright ระบบบริหารโรงเรียน มายาวนานตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 มีนักเรียนที่ใช้งานในแต่ละปีการศึกษาราวๆประมาณ 1,100 คน และบุคลากรกว่า 100 คน โดยใช้ทุกระบบของ School Bright ในการบริหารโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็น

- ระบบเช็คชื่อ ด้วยกล้องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิ ทั้งนักเรียนและบุคลากร รวมถึงงานทะเบียนโรงเรียน และเชื่อมต่อระบบ Regis (สช.)

- ระบบวิชาการ ทั้งระบบแผน ตารางสอน ระบบตรวจข้อสอบ ระบบบันทึกคะแนน และระบบเอกสารปพ.

- ระบบกิจการนักเรียน ทั้งระบบการลา และระบบคะแนนพฤติกรรม

- ระบบบริหารทั่วไป ทั้งระบบประชาสัมพันธ์ และระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์

- ระบบบัญชี/ค่าเทอม ทั้งการตั้งใบแจ้งหนี้ การแจ้งเตือนการชำระค่าเทอม การชำระค่าเทอมออนไลน์ และระบบรายงานการเงินอย่างละเอียด

- และระบบอื่นๆอีกมากมาย

ตัวอย่างการใช้งานระบบเช็คชื่อด้วยกล้องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิ

Comments


bottom of page