top of page

ระบบบริหารโรงเรียน โรงเรียนสตรียะลา : จังหวัดยะลา

โรงเรียนสตรียะลา จังหวัดยะลา เป็นโรงเรียนรัฐบาลที่ใช้งานระบบ School Bright ระบบบริหารโรงเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 มีนักเรียนที่ใช้งานในแต่ละปีการศึกษาราวๆประมาณ 1,077 คน และบุคลากรกว่า 89 คน โดยใช้ระบบของ School Bright ในการบริหารโรงเรียนอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น

- ระบบเช็คชื่อ เป็นระบบบันทึกการมาเรียนของทั้งครูและนักเรียนด้วยกล้องสแกนหน้าและแอปพลิเคชันของ School Bright และผลบันทึกการมาเรียนของนักเรียนจะแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชันให้ผู้ปกครองทราบในทันทีแบบ Real Time อีกทั้งนักเรียนและผู้ปกครองสามารถดูสถิติการมาเรียนได้เองผ่านแอปพลิเคชันอีกด้วย

- ระบบงานทะเบียนนักเรียน เป็นระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน - บุคลากร ช่วยจัดเก็บข้อมูลนักเรียน รูปภาพนักเรียน ข้อมูลด้านการศึกษา ข้อมูลผู้ปกครอง และข้อมูลสุขภาพได้อย่างละเอียด และข้อมูลทุกส่วนสามารถ Export ออกมาเป็นไฟล์ได้ ตอบโจทย์โรงเรียนในยุคดิจิทัลเป็นอย่างมาก

- ระบบวิชาการ เป็นระบบที่ครอบคลุมงานวิชาการต่างๆของโรงเรียนเปลี่ยนงานเอกสารที่เป็นภาระงานครูให้เป็นเรื่องง่าย โดยการใช้ระบบวิชาการ ของ School Bright ไม่ว่าจะเป็น ระบบเอกสารปพ./รบ. ระบบบันทึกผลการเรียน ระบบจัดการหลักสูตร/แผนการเรียน ระบบตารางสอน และอื่นๆอีกมากมาย

- ระบบการลา เป็นระบบที่ครูและนักเรียนสามารถแจ้งลาต่างๆผ่านแอปพลิเคชันได้ โดยทางโรงเรียนสามารถกำหนดผู้มีสิทธิ์อนุมัติการลา อีกทั้งยังช่วยโรงเรียนลดต้นทุนการใช้กระดาษในการเขียนใบลา สะดวกสบายต่อทั้งคุณครูและนักเรียน

- ระบบความประพฤติ เป็นระบบแจ้งคะแนนพฤติกรรมนักเรียน โดยคุณครูสามารถเพิ่ม - ลดคะแนนพฤติกรรม พร้อมแนบรูปภาพผ่านแอปได้ และระบบจะมีการแจ้งเตือนนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงทางด้านพฤติกรรมไปยังแอปพลิเคชันของผู้ปกครองอีกด้วย

- ระบบประชาสัมพันธ์ เป็นระบบที่โรงเรียนสามารถสื่อสารข่าวสารต่างๆผ่านแอปพลิเคชัน School Bright ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สามารถแนบรูป แนบไฟล์เอกสารต่างๆได้


ตัวอย่างการใช้งานระบบเช็คชื่อเข้า-ออกโรงเรียนด้วยเครื่องสแกนหน้า โรงเรียนสตรียะลา


ตัวอย่างการใช้งานระบบเช็คชื่อเข้า-ออกโรงเรียนด้วยเครื่องสแกนหน้า โรงเรียนสตรียะลา

Comments


bottom of page