top of page

ระบบบริหารโรงเรียน โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นโรงเรียนเอกชนที่ใช้งานระบบ School Bright ระบบบริหารโรงเรียน มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 มีนักเรียนที่ใช้งานในแต่ละปีการศึกษาราวๆประมาณ 528 คน และบุคลากรกว่า 74 คน โดยใช้ระบบของ School Bright ในการบริหารโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็น

- ระบบวิชาการ ทั้งระบบจัดการหลักสูตร/แผนการเรียน ช่วยจัดการและเพิ่มรายวิชาการเรียนการสอนได้ไม่จำกัด ระบบตารางเรียน แสดงตารางสอนผ่านแอปพลิเคชัน School Bright ทันที และระบบเอกสารปพ./รบ. แสดงผลการเรียน ใบรับรองผลการศึกษา และรายงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ

- ระบบ Regis เป็นระบบงานทะเบียนโรงเรียน สามารถนำส่งข้อมูลนักเรียนไปยังระบบของสช. ได้ทันที ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนหลายขั้นตอน 

- ระบบการลา ครูและนักเรียนสามารถแจ้งลาต่างๆผ่านแอปพลิเคชัน โดยทางโรงเรียนสามารถกำหนดผู้มีสิทธิ์อนุมัติการลาได้ อีกทั้งยังช่วยโรงเรียนลดต้นทุนการใช้กระดาษในการเขียนใบลา สะดวกสบายต่อทั้งคุณครูและนักเรียน

- เช็คชื่อนักเรียน / ผ่านแอป เป็นการเช็คชื่อเรียนนักเรียนผ่านแอปพลิเคชัน ผลการบันทึกการมาเรียนจะแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชันให้ผู้ปกครองทราบในทันทีแบบ  Real Time อีกทั้งนักเรียนและผู้ปกครอง สามารถตรวจดูสถิติการมาเรียนได้ด้วยตนเองง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน School Bright

- ระบบความประพฤติ แจ้งคะแนนพฤติกรรมของนักเรียน ระบบจะแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชันของผู้ปกครอง และระบบมีการแจ้งเตือนนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงทางด้านพฤติกรรมอีกด้วย

- ระบบค่าเทอม/การเงิน ผู้ปกครองสามารถสแกนจ่ายค่าเทอมและค่าใช้จ่ายต่างๆของนักเรียนผ่านแอปพลิเคชันได้ทันที สามารถเลือกช่องทางการชำระเงินได้ เช่น ระบบพร้อมเพย์ หรือบัตรเครดิต เป็นต้น


ภาพบรรยากาศการอบรมการใช้งานระบบบริหารโรงเรียนให้กับคณะครูโรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน

Comments


bottom of page