top of page

ระบบโรงอาหารดิจิทัล โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม : จังหวัดปทุมธานี

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จังหวัดปทุมธานี เป็นโรงเรียนรัฐบาลที่ใช้งานระบบ School Bright ระบบบริหารโรงเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 มีนักเรียนที่ใช้งานในแต่ละปีการศึกษาราวๆประมาณ 2,000 คน และบุคลากรกว่า 170 คน โดยใช้ระบบหลักๆของ School Bright ในการบริหารโรงเรียน ได้แก่

- ระบบเช็คชื่อ ด้วยกล้องสแกนใบหน้า ทั้งนักเรียนและบุคลากร รวมถึงงานทะเบียนต่างๆโรงเรียน

- ระบบกิจการนักเรียน ทั้งระบบการลา ระบบคะแนนพฤติกรรม

- ระบโรงอาหารดิจิทัล ที่เริ่มต้นตั้งแต่การเติมเงิน การซื้อขายภายในโรงเรียน ทั้งโรงอาหารและสหกรณ์

- และระบบอื่นๆอีกมากมาย


ตัวอย่างการใช้งานระบบโรงอาหารดิจิทัล โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม


ตัวอย่างการใช้งานระบบโรงอาหารดิจิทัล โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

Comments


bottom of page