top of page

ระบบโรงอาหารดิจิทัล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา : จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นโรงเรียนเอกชนที่ใช้งานระบบ School Bright ระบบบริหารโรงเรียน ยาวนาน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 โดยมีนักเรียนที่ใช้งานในแต่ละปีการศึกษาราวๆประมาณ 4,500 คน ใช้ทุกระบบของ School Bright ในการบริหารโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็น

- ระบบเช็คชื่อ ทั้งนักเรียนและบุคลากร รวมถึงงานทะเบียนโรงเรียน

- ระบบวิชาการ ทั้งระบบแผน ตารางสอน ระบบสอบ ระบบบันทึกคะแนน และระบบเอกสารปพ.

- ระบบกิจการนักเรียน ทั้งระบบการลา ระบบคะแนนพฤติกรรม ระบบเยี่ยมบ้าน

- ระบบบัญชี/การเงิน ทั้งระบบค่าเทอม ที่ครอบคลุมระบบบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย และผังบัญชี

- ระบบโรงอาหารดิจิทัล และระบบสหกรณ์ ที่เริ่มต้นตั้งแต่การเติมเงิน การซื้อขายภายในโรงเรียน ทั้งโรงอาหารและสหกรณ์

- และระบบอื่นๆอีกมากมาย

ตัวอย่างการใช้งานตู้เติมเงิน


ตัวอย่างการใช้งานโรงอาหารดิจิทัล


ตัวอย่างการใช้งานระบบสหกรณ์

Comments


bottom of page