top of page

ระบบโรงอาหาร International Community School (ICS) : กรุงเทพมหานคร

นานาชาติ ICS หรือ International Community School Bangkok เป็นโรงเรียนนานาชาติที่ใช้งานระบบ School Bright ระบบบริหารโรงเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 โดยมีนักเรียนที่ใช้งานในแต่ละปีการศึกษาราวๆประมาณ 1,300 คน โดยเน้นการใช้งานระบบชำระค่าเทอมออนไลน์ และระบบโรงอาหารดิจิทัลเป็นหลัก

ระบบค่าเทอม เริ่มต้นตั้งแต่การสร้างใบแจ้งหนี้ออนไลน์ การชำระค่าเทอมออนไลน์ การออกใบเสร็จอัตโนมัติ รวมถึงการแจ้งเตือนและสรุปผลรายงานต่างๆที่ทำให้ระบบการเงินในโรงเรียน สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย ระบบโรงอาหารดิจิทัล ที่ยกระบบโรงอาหารโรงเรียนให้ทันสมัย ตั้งแต่การเช็กอินเข้าโรงอาหารด้วยระบบการสแกนบัตร การซื้อสินค้าในโรงอาหารด้วยแอปพลิเคชัน School Bright หรือบัตรนักเรียน อีกทั้งยังมีการแจ้งเตือนทุกความเคลื่อนไหวในการใช้จ่ายภายในโรงเรียน ผู้ปกครองสามารถทราบทุกรายจ่ายของบุตรหลานได้ อีกทั้งยังรวมถึงการเติมเงินได้หลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น ทางโรงเรียน หรือเติมเงินออนไลน์ผ่านระบบธนาคารที่เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน School Bright ได้อย่างสะดวกสบาย


ภาพระบบโรงอาหารดิจิทัล School Bright ของโรงเรียน International Community School (ICS)


Comentarios


bottom of page