top of page

ระบบบริหารโรงเรียนดิจิทัล School Bright เข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการ และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

ระบบบริหารโรงเรียนดิจิทัล School Bright และทีมงาน ได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในงานครั้งนี้ เมื่อวันที่ 26 -29 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา งานนี้จัดขึ้นโดยสมาคมรองผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.ร.ม.ท.) ณ ศูนย์ประชุมมลฑาทิพย์ ฮอลล์ จังหวัดอุดรธานี โดยงานมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกฯ ได้ตระหนักถึงการจัดการศึกษาให้ผู้เรียน เรียนดีมีความสุข และปลอดภัย ให้สมาชิกฯ ได้เข้าใจนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2568

ระบบบริหารโรงเรียนดิจิทัล School Bright ได้มีการจัดบูธภายในงานเพื่อแสดงการเสริมสร้างเทคโนโลยีระบบบริหารโรงเรียนดิจิทัล และแนะนำแพลตฟอร์มทางการศึกษาที่จะตอบโจทย์โรงเรียนยุคดิจิทัลให้กับทุกคนได้รู้จัก และเปลี่ยนระบบการศึกษาไปด้วยกัน อาทิ เช่น ระบบตรวจข้อสอบ ระบบรับสมัครนักเรียน ระบบโรงอาหารดิจิทัล ระบบเช็คชื่อ ระบบวิชาการ เป็นต้น 


ภาพบรรยากาศงานประชุมสัมมนาวิชาการ และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

Comments


bottom of page